NEWS

BREEAM - Terugkoppeling naar Brusselse ervaringen

26-11-15

Technology watch

De naam zegt het al: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is een evaluatiemethode die de milieuvriendelijkheid en de duurzaamheid van gebouwen op alle vlakken nagaat (gezondheid, welzijn, energie, water, transport, materialen, afval, terreinstudie, ecologie, vervuiling en beheer) en, bovenop de wettelijke vereisten, een ambitieus project met “duurzame” doelen oplegt aan alle betrokken spelers.

De BREEAM-criteria worden (vrijwillig) toegepast vanaf de ontwikkeling van het project tot de constructie van het gebouw, en ze blijven van toepassing zolang het gebouw in gebruik is. Het doel is een cijfermatige meting van het duurzaamheidsniveau van gebouwen te bekomen (cf. fig. 1).

Fig. 1 - BREEAM-ranglijst in functie van de in acht genomen criteria
 

In de praktijk verzamelt een BREEAM-assessor tijdens de volledige duur van de werkzaamheden bewijzen die aantonen dat de criteria worden gerespecteerd. Op het einde van het project dient hij een compleet dossier in bij het BRE (Engelse instelling, vergelijkbaar met het WTCB) zodat ze een certificaat kan toekennen in functie van het behaalde niveau (elk criterium is een bepaald aantal punten waard).

Hoe beïnvloedt BREEAM onze projecten?

Aanvankelijk was het denkbaar dat BREEAM niet veel zou veranderen aan de manier waarop we onze werven beheren, aangezien ze slechts praktijken verbetert die eigenlijk al systematisch moeten worden toegepast.

De praktijk leerde ons wat anders. Om te beginnen moesten de ontwerpers (architecten en studiebureaus) rekening houden met diverse criteria (van natuurlijke lichtvoorzieningen tot het beperken van de uitstoot van NOx-concentraat door machines, materiaalkeuze en het aantal watermeters). Ook moesten ze vanaf de aanvang van het project al deze vereisten opnemen in hun bestek.

Vervolgens bleek dat een goede coördinatie tussen alle betrokken spelers noodzakelijk was om ervoor te zorgen dat de BREEAM-criteria nageleefd werden. Communicatie vormt wel degelijk één van de sleutelelementen voor het welslagen van een BREEAM-project, aangezien de vereisten transversaal zijn en betrekking hebben op zowel de uitvoering van de werken als op de werkteams en de eindgebruikers. Goede communicatie tussen deze spelers kan bewerkstelligd worden door de aanwezigheid van de BREEAM-assessor, maar ook - vooral - door de goede wil van elke betrokkene.

Tot slot moeten de ondernemers op de werf zorgen voor een goed beheer van het project op milieuvlak en een doorgedreven controle van het energieverbruik op de werf. Ook moeten ze iedereen aanmoedigen de afvalstoffen grondig te sorteren. 

In Brussel stellen we vast dat het merendeel van de grote bouwprojecten de BREEAM-methode kiest omwille van de toegevoegde waarde voor hun project, en in de hoop de gebouwen beter (duurder en/of sneller) te verkopen.

Laten we het bijvoorbeeld hebben over de Trebel-werf, verwezenlijkt door BESIX (zie foto hieronder). Zij stelden zich tot doel niveau “Excellent” te behalen.

De bouwheer (Atenor) eiste alles op wat rechtstreeks te maken heeft met de hoofdaannemer. Bijgevolg moeten de BREEAM-vereisten strikt worden opgevolgd. Deze taak wordt gedragen door de Kwaliteits-, Veiligheids- en Milieuverantwoordelijke die permanent aanwezig is op de werf, maar ook door alle leden van het team op de werf. 

De gegevens over energieverbruik (water, elektriciteit, verwarming, CO2-productie) die worden verzameld,  worden op de werf getoond en geanalyseerd met als doel de invloed ervan op het milieu te minimaliseren. Ook de materialen en technische machines werden gekozen in functie van deze impact.

Wat kost dat? 

Het is erg moeilijk een nauwkeurige inschatting te maken van de globale kosten voor het gebruik van BREEAM. We kunnen wel stellen dat de totale kosten voor de aanbesteder zich, afhankelijk van het nagestreefde niveau, tussen de 0,5 en 3 % van de totale kosten van de werken bevinden.

Voor de hoofdaannemer die werken uitvoert, drukken de bijkomende kosten zich uit in termen van de tijd die nodig is voor het verzamelen van de gegevens en bewijsstukken. Voor grote projecten (tussen 10 en 80 mln. euro) moet er regelmatig iemand op de werf aanwezig zijn om deze taak op zich te nemen (1 à 2 dagen per week).

Wat moet u onthouden over BREEAM?

BREEAM is een complete en uiterst nauwkeurige methode die een objectieve en cijfermatige meting van de “duurzaamheid” van een project aanbrengt. De principes waarop de methode gestoeld is zijn uitstekend, ook al is de toepassing ervan soms “zwaar” omdat er ontegensprekelijke bewijzen van de inachtneming van deze principes moeten worden verzameld.

De hoofdzaak is dat de BREEAM-methode onze praktijken in twijfel trekt en ons hard aanmoedigt om onze vaardigheden in “duurzaam bouwen” te ontwikkelen.

Foto: Trebel-werf, verwezenlijkt door BESIX - BREEAM-niveau Excellent.

 

Auteur: Geoffroy Bekkers, Project Manager Sustainable Construction, BESIX

Lees ookVraag en aanbod van ecologische materialen in BrusselPrefab: Houd rekening met de afwijking van de materialenDe kringloopeconomie in het waterWedstrijd project passief duurzaam

Onze partners